4 ژانويه 2017 ... برگزاری اولین رویداد فرهنگی ورزشی 2017 در دانشگاه پیام نور مشهد ... تربیت بدنی دارد، تصریح کرد: این دانشگاه در اکثر رشته های ورزشی از نظر ...