موسسه آموزش عالی مولوی ایوانکی. ... و ارزیابی آموزش عالی. ورود به پورتال دفتر ارزیابی و نظارت دانشگاه سمنان ... آدرس پست الکترونیکی: infomui@mail.com. منو.