کانال ارتباطی دانشگاه پیام نور واحد خنج در راستای آشنایی بیشتر شما فرهیختگان گرامی با فعالیت ها و رویدادهای دانشگاه پیام نور واحد خنج و اطلاع رسانی اخبار و ...