تدریس در دانشگاه پیام نور کرج (1380 تا1381) ... دریافت پروپوزال پایان نامه و یا رساله ، فرم الف و فرم تأییدیه موضوع جهت طرح در شورای پژوهشی دانشکده و تعریف کد  ...