30 ژانويه 2015 ... انجمن علمی مهندسی پلیمر دانشگاه پیام نور تبریز - ما می توانیم. ... بخشی از استایرن مصرفی در مجتمع پتروشیمی تبریز تولید و بخشی دیگر از ..... به گزارش ایسنا، صنایع نساجی از منابع عمده تولید آلودگی‌های زیست محیطی هستند.